ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (20-27 เม.ย. 54)
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 - 27 เมษายน 2554
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษาฯ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนเบื้องต้นก่อนการเรียนเต็มรูปแบบ 
และปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกัน
เชื่อว่าผลที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานนี้
จะช่วยให้นักเรียนรู้จักเพื่อนใหม่ คุณครูคนใหม่ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ต่อไป
ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่จะถึงนี้
 
อนึ่ง โรงเรียนได้จัดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับบริการนักเรียน
ในช่วงพักย่อย ระหว่างเวลา 10.00 - 10.20 น.
และช่วงพักกลางวัน ระหว่างเวลา 11.10 - 12.00 น.
ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารแก่นักเรียนในราคาประหยัดอีกด้วย
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  คุณครูปริศนา  โคตรวงษา  ผู้ประสานงานกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน
และว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2554,06:49   อ่าน 6729 ครั้ง