ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2554 (29 เม.ย. 54)
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 08.15 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แก่นักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 120 คน
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารโสมสวลี
 
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาท
และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
 ในโอกาสนี้ ท่านรองฯ เยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และท่านรองฯ ชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน
ได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
  หลังจากนั้น ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร
หัวหน้าระดับชั้น ม.4 คุณครูเสถียร  นิยม และคณะครูที่ปรึกษาชั้น ม.4 ทุกห้อง 
พร้อมทั้งเรียนเชิญรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน
 
ต่อด้วยนำชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา
จัดทำโดย ครูจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
     เวลา 10.40 น. รุ่นพี่คณะกรรมการนักเรียนได้นำน้อง ม.4 ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ  และละลายพฤติกรรม 
 
  เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีครูและรุ่นพี่กรรมการนักเรียน
คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น 
 
   สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วย นักเรียนชั้น ม.4
พบคุณครูเสถียร  นิยม หัวหน้าระดับชั้น ม.4  
ครูพจนี  มาลัยศรี ชี้แจงขั้นตอนการขอเอกสารทางราชการ จากกลุ่มบริหารวิชาการ
ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  ชี้แจงเรื่องการรับสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.) ปี 1
ต่อด้วยกิจกรรม "ประกวดสร้างบ้านจากกล่องนม" สรุปกิจกรรม และทำแบบประเมิน
 
อนึ่ง ก่อนพิธีปิดการปฐมนิเทศ นางสาวสโรชา  โตศักดิ์สิทธิ์ ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4
กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจในการร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และรุ่นพี่
 
    หลังจากนั้น ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้กล่าวปิดการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พร้อมทั้งให้โอวาท
และกล่าวอวยพรแก่นักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554
 
พิธีจบลงด้วยการสวดมนต์ ขับร้องเพลงมาร์ชศีลาฯ ตามลำดับ
 
รายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย ครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ครูอภิรักษ์  กุลชุตินธร เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ และครูรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง บรรณารักษ์ห้องสมุด
นายพรเทพ  นามะสนธิ  ม.6/4  และนายธนา นิพัทธมานนท์ ม.6/1 คณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2554,11:56   อ่าน 5546 ครั้ง