ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน"
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน"
ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
ในวันที่ 2 - 3 ธัีนวาคม 2553
โดยงานนี้ ท่านผู้อำนวยการวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

และ ผศ.ดร. สมบัติ  ตาปัญญา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เชื่อว่าครูและบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตนเอง
โดยมุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
และมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
ตลอดจนสามารถหาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ครู กสร.ภาษาไทย ถ่ายภาพกับวิทยากร
ครูสัมฤทธิ์ วรรณพิพัฒน์ ตัวแทนคณะครู กล่าวขอบคุณวิทยากร
ครู กสร.คณิตศาสตร์ ถ่ายภาพกับวิทยากร
ครูศีลาฯ ถ่ายภาพกับวิทยากร
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2553,18:50   อ่าน 3405 ครั้ง