ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน (11-12 พ.ค.54)

เมื่อวันที่ 11 - 12  พฤษภาคม  2554

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

    การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน   

    ณ ห้องประชุม 122  โดยได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร. สุพิมพ์   ศรีพันธ์วรสกุล และ รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์

จากสำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร

โอกาสนี้ ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว 

    เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมฯ และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ กล่าวรายงาน

อนึ่ง ในวันที่ 11 พฤษภาคม   2554   เวลา 09.00 น.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กรุณาอภินันทนาการ

นำป้ายรูปภาพประชาสัมพันธ์รณรงค์การแต่งกายเในครื่องแบบนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ชาย-หญิง) จำนวน 4 ป้าย

มามอบให้แก่โรงเรียนฯ โดยมีท่าน ผอ.จิรา  อ่อนไสว

พร้อมรองฯ ทุกฝ่ายเป็นตัวแทนในการรับมอบ

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2554,05:22   อ่าน 3455 ครั้ง