ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดเทอมใหม่ วันแรกแห่งปีการศึกษา 2554 (18 พ.ค.54)
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม 2554   เวลา 07.40 น.
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้พบปะกับกับลูกศีลาฯ ทุกคน ณ บริเวณเวทีใหญ่ หลังพิธีการหน้าเสาธง
เพื่อกล่าวต้อนรับสู่รั้ว ขาว-แดง และให้โอวาทแก่เนื่องในโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นวันแรก พร้อมทั้งแนะนำให้ทุกคน
ได้รู้จักกับบุคลากรใหม่ ดังนี้

รองผู้อำนวยการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่
1. นางเยาวนาท  สุนทร  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
2. นางสาวชนางรักษ์  มั่นนุช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

คุณครูคนใหม่
  5 ท่าน ได้แก่

1.
นางสาวเกตุวดี   คมขำ  ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       วุฒิการศึกษา คบ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. 
นายอธิรัช  ภัทรเดชพงษ์ 
ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา กศ.บ.  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     3. นางสาวธนภรณ์  ลุนหล้า
ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
วุฒิการศึกษา กศ.บ.  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     4. นายปัญญา  ไตรมรรค 
 
ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา คบ. คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     5.  นางสาวสายทิพย์  แจ้งวัง 
ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา คบ. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยได้เรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการ และคุณครูคนใหม่ กล่าวทักทายและแนะนำตัว
อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีต้อนรับของลูกศีลาฯ ทุกคน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2554,14:50   อ่าน 2561 ครั้ง