ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับสมัคร นศท.ปี 1 ล่ม ! รายงานตัวปี 2-3 ผ่าน (27 พ.ค. 54)
เมื่อวันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2554  ระหว่างเวลา 07.30 - 17.30 น.
คุณครูธันวา  ชัยวณิชย์ หัวหน้างานรักษาดินแดน ในฐานะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
พร้อมด้วยคุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาดินแดน 
ในฐานะผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
และนายสาวิตร คุปต์วิวัฒน์ ศิษย์เก่าศีลาจารพิพัฒน์ รุ่น 27 อาสาช่วยงานรักษาดินแดน 
ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะสมัครและรายงานตัว
เข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2554 อันประกอบด้วย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ชาย) จำนวน 30 นาย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานตัวเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ชาย) จำนวน 10 นาย
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานตัวเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย)  จำนวน 19 นาย
4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานตัวเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (หญิง) จำนวน 5 นาย

     ไปดำเนินการสมัครและรายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง
ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

     โดยในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3
ได้เข้าสถานีเพื่อดำเนินการรายงานตัวจนเสร็จสิ้นกระบวนการด้วยความเรียบร้อย
และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1(ใหม่) นั้น
ได้ดำเนินการสมัครโดยเข้าสู่สถานีที่ 1 ตรวจเอกสาร หลักฐาน
สถานที่ 2 แบ่งสาย สถานีที่ 3 ตรวจร่างกาย จนถึงสถานีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ได้เพียง 2 ฐาน เท่านั้น ได้แก่ วิดพื้น และ ลุก-นั่ง ก็ต้องยุติการทดสอบลงทันที
ทั้งนี้ เพราะ
ศูนย์การกำลังสำรองได้มีหนังสือราชการที่ กห 0462.14/1112
ลงวันที่  27 พฤษภาคม  2554 
เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 

ลงนามโดย พลตรีไพโรจน์  พนาเวศร์  ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
แจ้งถึงผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารทุกโรงเรียนว่า เนื่องด้วยในวันดังกล่าว
เวลาประมาณ 11.00 น. มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากมีฝนตกหนัก
ทำให้กองอำนวยการรับสมัครฯ ไม่สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
ได้ครบทุกคนและทุกสถานี (ยังขาดสถานีที่ 4 (วิ่ง) , สถานีที่ 5 , 6 , 7 ) 
ดังนั้น จึงขอเลื่อนกำหนดวันทดสอบร่างกายสำหรับนักเรียนที่สมัครใหม่
ในส่วนที่เหลือให้ครบทุกสถานี
ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554  ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.30 น.

อนึ่ง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  เวลา 15.00 น. ก่อนวันดำเนินการรับสมัคร  1 วัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทหาร
กรุณาสละเวลามาให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่นักเรียนชั้น ม.4 
ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ในปีการศึกษา 2554
ณ บริเวณข้างพระอุโบสถ วัดเวตวันธรรมาวาส
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2554,16:35   อ่าน 6661 ครั้ง