ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (6 มิ.ย.54)
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554  เวลา 07.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ
คุณครูพจนี  มาลัยศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาส
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
หลังจากนั้น นางสาวมัชฌิมา โพธาราม ตัวแทนนักเรียน อ่านความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

หลังจากนั้น
ในเวลา 11.15 น. มีกิจกรรมการแสดงดังรายการต่อไปนี้
- การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 1
- ตอบปัญหาชิงรางวัล "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ช่วงที่ 1
- การแสดงของนักเรียน ชุดที่ 2
- ตอบปัญหาชิงรางวัล "วันสื่งแวดล้อมโลก"  ช่วงที่ 2

เวลา 12.00 น. ปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกรายงานโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่าย โดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2554,05:11   อ่าน 1512 ครั้ง