ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กดี V-Star ศีลาจารฯ ให้สัมภาษณ์ผ่าน DMC รายการ เคลียร์คัตชัดเจน (6 มิ.ย.54)
เมื่อวัีนจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554
นักเรียนของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 3 คนอันประกอบด้วย
1. นายกิรเกียรติ  ปรีดาไชยกุล  ม.6/2
2. นายวรวัช  นพคุณ  ม.6/2
3. นายกฤษดา  จันทรกุล  ม.6/1
ได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "เคลียร์คัต-ชัดเจน"
ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง DMC
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เด็กดี V-Star ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โดยมีคุณครูประทิน  ถนัดค้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 เป็นผู้ดูแลประสานงาน
ทั้งนี้ ออกอากาศเมื่อไร จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

รายงานโดย : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2554,05:30   อ่าน 1341 ครั้ง