ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครูศีลาฯ ได้รับคัดเลือกอบรมลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Cyber Scout (8-9 มิ.ย.54)
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้ส่งครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) รุ่นที่ 2  
โดยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ณ อาคา่รเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี
และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ (Training the Trainer)
ลูกเสือไซเบอร์ ภายใต้โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ดังนี้
1. เพื่อสร้างอาสาสมัคร  Cyber Scout อย่างสร้างสรรค์ การป้องกันตนเองจากภัย
บนโลกไซเบอร์และความปลอดภัยในโลกออนไลน์
2. เพื่อขยายเครือข่าย Cyber Scout เป็นเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุนความรักความสามัคคีภายในชาติโดยจะเป็น เสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่จะเฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรม
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและการสื่อสาร

สำหรับสิ่งที่ได้จากการอบรมดังกล่าว มีดังนี้
1. ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำ
2. คู่มือแลูตรกอาสาสมัครลไซเบอร์
3. ธงประจำหน่วยลูกเสือไซเบอร์ เพื่อจัดตั้งหน่วยศูนย์ลูกเสือไซเบอร์ภายในสถานศึกษา
4. บัตรประจำตัววิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์
5. เครื่องหมายลูกเสือไซเบอร์ สำหรับติดบนเครื่องแบบลูกเสือ

อนึ่ง วิทยากรแกนนำ (Training the Trainer) มีหน้าที่ในการขยายผลอาสาสมัคร
ภายในโรงเรียนและชุมชนของตนให้ได้อย่างน้อยแกนนำละ 100 อาสาสมัคร
ซึ่งจะได้ดำเนินการขยายผลดังกล่าวต่อไป

รายงานโดย : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถายโดย : ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2554,06:56   อ่าน 1220 ครั้ง