ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นศท. ศีลาฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 15,000 รูป ถวายในหลวง (12 มิ.ย. 54)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 05.30 - 10.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ 15,000 รูป
จัดโดยเจ้าคณะเขตจตุจักร (เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัญ เอกชน
และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้พร้อมใจกันจัดขึ้น ณ ถนนเทศบาลสงเคราะห์
(ข้างวัดเสมียนนารี) แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
เนื่องในวาระแห่งปีมหามงคลครบ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และช่วยเหลือผู้ประสบภันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งพระภิกษุสามเณรจำนวน 286 วัด
ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมของสังคมไทยและรักษาวัฒนธรรม
ของชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

การนี้ โรงเรียนได้สนับสนุนกำลังนักศึกษาวิชาทหาร รวม 30 นาย พร้ิอมครูผู้กำกับ 1 นาย 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยงานบุญต้่างๆ อาทิ รับบุญถ่ายบาตรพระ  ขนของใส่บาตรขึ้นรถ  จัดเก็บเก้าอี้ และเก็บงานหลังเสร็จพิธี โดยคณะกรรมการจัดงานได้จัดเตรียมอาหารเช้า
และอาหารเที่ยง รวมทั้งเครื่องดื่มไว้สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่มาช่วยงานอย่างเต็มที่
จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ 
อนึ่ง ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาดินแดน
ได้เดินทางไปกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารเนื่องในกิจกรรมครั้งนี้
ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ด้วย
ผลการดำเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและราบรื่น

รายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาดินแดน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2554,05:59   อ่าน 7434 ครั้ง