ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ 54 (10 มิ.ย.54)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ทีี่ผ่านมา
งานอนามัยโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2554
แก่นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียน
มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  ตรวจสายตา  ตรวจหมู่โลหิต  เอ็กซ์เรย์ปอด  วัดการได้ยิน  
และตรวจสุขภาพโดยแพทย์  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ 
ซึ่งจะได้แจ้งผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไป


รายงานโดย ครูนวลพร  ชัยประทีป หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
ภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ และ
นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร  งานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,11:30   อ่าน 3237 ครั้ง