ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่างผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปี 2554 (12 มิ.ย. 54)
เมื่อวันอาทิตย์ที่  12  มิถุนายน  2554
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่างผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุม 122  โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานการเลือกตั้ง
พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป การเงินและสินทรัพย์
และคณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครอง อันได้แก่
ครูสัมฤทธิ์  วรรณพิพัฒน์   ครูธันวา  ชัยวณิชย์  
ครูสุธน  ชูชัย   ครูเสถียร  นิยม  ครูปิยะรัตน์  โภคภัณฑ์เจริญ
ครูศิริมา  ปรงแก้่ว  ครูสุภางค์   สอนศาสตร์
ครูราชศักดิ์  เอกพิชิตมาร ครูวัชรี  กาญจนเสมา  และครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์
ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ผลการเลือกตั้ง มีดังนี้
1. รท.สุนทร  คนซื่อ  ผู้ปกครอง ด.ญ.นุชนาถ  คนซื่อ   ม.3/4
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
2. นายสุชาติ  เกตุทิม  ผู้ปกครอง น.ส. อุึบลทิพย์  เกตุทิม  ม.6/3
รองประธาน คนที่ 1
3. นายวุฒิชัย   เคนท้าว  ผู้ปกครอง ด.ญ. วีรชัย  เคนท้าว  ม.2/8
รองประธาน  คนที่ 2
4. นางสิริกร  พิริยะทูลเสถียร  ผู้ปกครอง ด.ญ. ณัฎฐ์นรี  สุประภาส  ม.1/6
เลขานุการ
5. นางอรสา  จันโชตะ  ผู้ปกครอง นายสิริศักดิ์  พรหมดวง  ม.5/4
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางธนวธร  เลื่อนฤทธิ์  ผู้ปกครอง น.ส.ขนิษฐา  เลื่อนฤทธิ์  ม.4/2
นายทะเบียน
7. นางสาวเฉิดฉวี  กิตติกุลพันธ์  ผู้ปกครอง นายณัฐพล  นิลเต่า  ม.5/1
ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นางเบญจกร  โภคณิตถานนท์  ผู้ปกครอง ด.ช.ปรีดาพนธ์  โภคณิตถานนท์ ม.3/4
ประชาสัมพันธ์
9. นางเกศรา  วัฒนา  ผู้ปกครอง ด.ช.พิสุทธิ์  พรมทศ  ม.3/6
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. นางสมศรี  ช้างจันทร์  ผู้ปกครอง นายณัฐพงศ์  ช้างจันทร์  ม.6/3
เหรัญญิก
11. นายธนิดา  พิมพิลา  ผู้ปกครอง นายพชร  พิมพิลา  ม.6/4
ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางสมใจ  พาลี  ผู้ปกครอง ด.ญ. นิติญา  ส้มเช้า  ม.1/5
ปฏิคม
13. นางสิรินันท์  สุขสารี  ผู้ปกครอง ด.ญ. กฤติมา  สระทองผา  ม.1/6
ผู้ช่วยปฏิคม
14. นางธิพาวรรณ  ดวงจั่นเพ็ชร  ผู้ปกครอง น.ส.จักษณา  อาภาธัรญาณ ม.5/1 
กรรมการกลาง
15. นางศิวาพร  แสงบุราณ  ผู้ปกครอง  นายเมธาวัตร  แสงบุราณ  ม.4/4
กรรมการกลาง
16. นายพรชัย  สุดสาว  ผู้ปกครอง นายนริศ  สุดสาว  ม.6/1
กรรมการกลาง
17. นางณัฐปานีย์  ศรีพินิจ  ผู้ปกครอง ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  ศรีพินิจ  ม.2/3
กรรมการกลาง
18. นางรัตนา  พิพัฒน์ุกุลชีวิน  ผู้ปกครอง ด.ญ.กรกนก  พิพัฒน์กุลชีวิน ม.1/1
กรรมการกลาง
19. นายบุญชม  จรูมเครือ  ผู้ปกครอง ด.ญ.วรรณเลขา  จรูมเครือ  ม.2/1
กรรมการกลาง
20. นายวิรัตน์  นางาม  ผู้ปกครอง น.ส.ณิชาดา  นางาม  ม.4/2
กรรมการกลาง

รายงานโดย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ภาพถ่ายโดย  งานโสตทัศนูปกรณ์

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามได้จากภาพถ่ายเล่าเรื่อง ณ บัดนี้

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2554,23:40   อ่าน 5063 ครั้ง