ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง (1 ก.ค. 54)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  เวลา 13.00 น.
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อันประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนในระดับชั้น ม.4
นำโดย คุณครูเสถียร  นิยม  คุณครูพจนี  มาลัยศรี 
คุณครูจริยาวรรณ  เนื่องฤทธิ์  คุณครูพาชื่น  องค์วรรณดี 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คุณครูเภตรา  จันทรา
และตัวแทนนักเรียนจากระดับ ม.6
ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตบางซื่อ
ให้ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
โดยเริ่มตั้งขบวนที่ท่าน้ำบางโพ 
และเดินรณรงค์มาจนถึงโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์โดยสวัสดิภาพ

รายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายโดย  ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์และทีมงานนักเรียนช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2554,02:53   อ่าน 2045 ครั้ง