ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อวันทีี่ 18 สิงหาคม 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตตร์ 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว เป็นประธานในพิธี 
และมีท่านรองฯเยาวนาท สุนทร เป็นผู้กล่้าวรายงาน  
ในงานมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน และการตอบึคำถามชิงรางวัลมากมาย 
อนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว  ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักเรียน ณ ห้องประชุม ของกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 122 
และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 4 อีกด้วย  

บรรยากาศของงานเป็นเช่นไร ติดตามรับชมได้จากภาพถ่ายเล่าเรื่อง ณ บัดนี้ 

ภาพถ่ายโดย  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ อรุณวรรณ และคณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2554,06:01   อ่าน 5946 ครั้ง