ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าการศึกษาพิเศษ รร.ศีลาฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องเรียนคู่ขนาน
สำหรับบุคคลออทิสติกและซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
โดยมีท่านผู้อำนวยจิรา  อ่อนไสว เป็นประธานอำนวยการ 
ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์ และครูสัมฤทธิ์  วรรณพิพัฒน์  เป็นรองประธานอำนวยการ  
 ครูพวงทิพย์  ฉิมจำเริญ  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 
ครูมัทนา  ประภาสโนบล และครูพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน 
โดยมียอดผู้ร่วมทำบุญทั้งสิ้นเป็นเงิน 79,000 บาท  
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2554,14:20   อ่าน 1438 ครั้ง