ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและครูศีลาฯ ร่วมประชุมสัมมนา "ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินฯ"
เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554
ผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อันประกอบด้วย
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว  ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
ครูพาชื่น  องค์วรรณดี  ครูอัญชลี  สุดชูเกียรติ
ครูฉัตรลดา  ศรีมาลานนท์ และครูขวัญเรือน  ปรีวงษ์
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง
 "ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและพัสดุ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา"
จัดโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
โดยมีท่านผู้อำนวยการพัชรา  ทิพยทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เป็นประธานการประชุมสัมมนา
 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2554,12:53   อ่าน 1285 ครั้ง